Switch Language

เข้าสู่ระบบ
รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
 
 
ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน (เดิม) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ใหม่) พนักงานกรอกภาระงาน ผู้บังคับบัญชา ระดับต้นประเมิน ผู้บังคับบัญชา ระดับเหนือขึ้นไปประเมิน
1 พ.ค. – ส.ค. ก.ค. – ต.ค. 1-7 พ.ย. 8-14 พ.ย. 15-21 พ.ย.
2 ก.ย. – ธ.ค. พ.ย. – ก.พ. 1-7 มี.ค. 8-14 มี.ค. 15-21 มี.ค.
3 ม.ค. – เม.ย. มี.ค. – มิ.ย. 1 -7 ก.ค. 8-14 ก.ค. 15-21 ก.ค.
 
กำหนดการกรอกภาระงานภาคการศึกษา 1/2560
กรอกภาระงาน online และทำการยืนยันในระบบหลังกรอกภาระงาน บนเว็บไซด์ aworkload.sut.ac.th เท่านั้น ถ้าไม่ทำการยืนยัน ผู้บังคับบัญชาจะไม่สามารถทำการประเมินได้
ระยะเวลา กิจกรรม ผู้ดำเนินการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
กรอกภาระงาน online และทำการยืนยันในระบบหลังกรอกภาระงาน บนเวบไซด์ aworkload.sut.ac.th เท่านั้น หากไม่ยืนยัน ผู้บังคับบัญชาจะไม่สามารถทำการประเมินได้ พนักงานสายวิชาการทุกท่าน
วันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2560 1) ตรวจสอบภาระงานแล้วประเมินผล (ชั้นต้น) online
2) ทำการยืนยันผลการประเมิน
ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมิน (หัวหน้าสาขาวิชา)
วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2560 1) ประเมินผล online
2) ทำการยืนยันผลการประเมิน
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป (คณบดี)

งานบริหารงานบุคคล ส่วนการเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน : ส่วนการเจ้าหน้าที่ (พลวันต์ ปฐมปณิธิ) โทร 4066 email: ponrawan@sut.ac.th
 
 
ระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ Version 1.0.0
 • เพิ่มระบบส่ง E-Mail แจ้งเตือนให้ผู้บังคับบัญชาหลังการยืนยันความถูกต้อง
 • เพิ่มระบบส่ง E-Mail แจ้งเตือนให้ผู้บังคับบัญชาหลังจากประเมินภาระงาน
 • รองรับระบบ User Password ของทางศูนย์คอมพิวเตอร์
 
ระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ Version 0.9.9
 • รองรับเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบ WEB SERVICE จากระบบ E-PROFILE
 • รองรับระบบการประเมินในกรณีที่มีตำแหน่งการบริหารทางวิชาการ
 • รองรับการประเมินโดยอธิการบดี
 • เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลรายงานสรุปการประเมินของส่วนการเจ้าหน้าที่
 
ระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ Version 0.9.7
 • รองรับการดึงข้อมูลงานสอนจากภาระงานเดิมที่เคยกรอกใว้เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • ปรับรุงให้รองรับระบบสองภาษา (ไทย/อังกฤษ)
 • รองรับการดึงข้อมูลจากข้อมูลงานวิจัยที่เคยกรอกข้อมูลใว้แล้ว
 • ปรับแก้ใขการดึงข้อมูลจากศูนย์บริการโดยการเลือกรายการสอนที่ตนเองต้องการเท่านั้น
 • เพิ่มระบบการดูข้อมูลการประเมินย้อนหลังสำหรับคณะบดีและหัวหน้าสาขา
 
ระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ Version 0.9.5
 • รองรับการใช้้งานใน Internet Explorer 6.0+,Google Chrome,Safari,Firefox
 • แก้ใขปัญหาปฎิทินงานวิจัยเพื่อรองรับวันที่ แบบพุทธศักราช
 • แก้ไข/ปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆ ในระบบกรอกภาระงานของคณาจารย์
ระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ Version 0.9.3
 • เพิ่มระบบดึงข้อมูลงานวิจัยจากทางสำนักวิชา (ข้อมูลขึ้นอยู่กับการนำเข้าของสถานวิจัยประจำสำนักวิชา)
 • เพิ่มการประเมินภาระงานคณาจารย์แบบออนไลน์โดยหัวหน้าสาขาวิชา
 • เพิ่มการประเมิน/ยืนยันภาระงานคณาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชาโดยคณบดี
 • เพิ่มระบบการบริหารจัดการและรายงานสำหรับส่วนการเจ้าหน้าที่
 • แก้ไข/ปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆ ในระบบกรอกภาระงานของคณาจารย์
 • มีข้อสงสัย/คำถามเกี่ยวกับสูตรการคำนวณภาระงาน กรุณาติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่
ระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ Version 0.9.1
รายการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ
 • ใช้ได้เฉพาะ Internet Explorer 6.0+ เท่านั้น (Browser ประเภทอื่นอาจคำนวณและแสดงผลไม่ถูกต้องได้ อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)
 • แก้ไข Bug ต่างๆ ของโปรแกรม
 • แก้ไขสูตรการคำนวณต่างๆ ปรับแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับคู่มือการกรอกภาระงาน
 • เพิ่มการดึงข้อมูลรายวิชาที่สอนจากศูนย์บริการการศึกษาโดยอัตโนมัติ (เฉพาะรายวิชาที่จัดกลุ่มประเภทตรงตามคู่มือการกรอกภาระงาน) โดยผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มหรือลดข้อมูลด้วยตนเองได้เหมือนเดิม
 • เพิ่มการดึงข้อมูลนักศึกษาวิทยานิพนธ์จากศูนย์บริการการศึกษาโดยแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด แล้วให้เลือกตามโควต้าภาระงาน โดยผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มหรือลดข้อมูลด้วยตนเองได้เหมือนเดิม
 • ปรับหน้าแรกเป็นแบบฟอร์มสรุปภาระงานที่กำลังกรอก เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์รายงาน (คลิ๊กปุ่มหน้าหลัก สรุปภาระงาน รูปบ้านด้านมุมบนซ้ายมือ)
 • เพิ่มหัวข้อภาระงานอื่นๆ ตามคู่มือการกรอกภาระงาน
จำนวนคณาจารย์ผู้กรอกภาระงาน(ยืนยันความถูกต้องเข้ามาในระบบแล้ว)
สำนักวิชาจำนวนผู้กรอกภาระงานจำนวนผู้ยืนยัน
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์2625
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์8179
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์155155
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์1414
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร3636
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม5552
สำนักวิชาแพทยศาสตร์4039

รวมจำนวนผู้กรอกภาระงาน : 407 ท่าน
รวมจำนวนผู้ยืนยัน : 400 ท่าน
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) โทรศัพท์ 044224022 โทรสาร 044224020 Email: s.preeya@sut.ac.th